Київське воєводство

Ксаверівський ключ

Адм.: Київське воєводство

Склад: 

до складу Ксаверівського ключа
входило 18 фільварків: 
– Вільшанський («Olszański») з селом Вільшанка Барахтянська
(«Olszanka Barachtańska»; 
– Тростинський («Trostyński») з селом Тростинка («Trostynka»);
– Барахтинський («Barachtański») з селами Барахти («Barachty») та
Погреби («Pohreby»);
– Кодацький («Kodacki») з селами Кодаки («Kodak») та Митниця
(«Mytnica»);
– Ксаверівський («Xawerowski») з селами Ксаверівка («Xawerów -
ka»), Владиславка («Władysławówka»), Мар’янівка («Maria nowka»);
– Пінчуківський («Pińczukoski») з селом Пінчуки («Pińczuki»); 
– Вінницьких Ставів («Winnickich stawów») Вінницькі Стави
(«Winnickie stawy»); 
– Гребінківський («Hrebioński») з селами Гребінки («Hrebionki»),
Саливонки («Saliwonki»); 
– Дроздянський («Drozdzianski») з селами Дрозди («Drozdy»),
Мазепинці («Mazepińce»);
– Устимівський («Ustymowiecki») з селами Устимівка («Ustymów -
ka»), Сидори («Sydory»);
– Паляниченський («Palaniczynieski») з селами Паляничинці
(«Palaniczyńce»), Ковалівка («Kowalówka»);
– Кожаницький («Kożański») з селами Кожанка («Kożanki»), Зубарі
(«Zubary»), Півні («Piwnie»);
– Пологівський («Połohowski») з селом Пологи («Połohy»);
– Соколівський («Sokołowski») з селом Соколівка («Sokołówka»);
– Триліський («Tryliski») з селом Триліси («Trylisy»);
– Єлизаветський («Elizabecki») у складі фільварку («Folwark») та сіл
Кізчинці («Kiszczynce»), Королівка («Korolówka»), Пилипівка
(«Pilipówka») Слобода Устима («Słoboda Ustyma»), Слобода Паля -
ниченська («Słoboda Palaniczyniecka»); 
– Малополовецький («Połowecki małei») з селом Малополовецьке
(«Połowecka mała») та містечком Яхни («Jachny Miasteczko»);
– Красноліський («Krasnoliski») з селом Красноліси («Krasnolisy»).
 
Рокитнянський ключ
 
Склад: 

Блощинський («Błoszczyniecki») з селами Блощинці («Bloszc -

zynce»), Острійки («Ostryiki»), Томилівка («Tomiłowka»), Чепи -

ліївка («Czepelówka»), Молодецьке («Mołodeckie»);

Янковецький («Jankowiecki») з селами Янківка («Jankowka», вона

ж Лопатинщина, нині Іванівка17), Узин («Uzin»), Антонівка

(«Antonowka»);

– Вінцентівський («Wincentowiecki») з селами Вінцентівка («Wincen -

towka», з 1960 року — с. Запруддя18) та Ліщинка («Leszczynka»);

– Рокитнянський («Rokitnanski») з селами Рокитне («Rokitna»),

Йосипівка («Jozefowka»), Савинці («Sawińce»);

– Сухоліський («Sucholiski») з селами Сухоліси («Sucholisy») і

Слупів («Słupowem»);

– Ольшаницький («Olshanicki») з селами Вільшанка («Olshanka»),

Саварка («Sawarka»), Оксентівка («Oxentówka»), Землянка («Ziem -

lanka»); 

– Житньогірський («Żytnogórski»), у склад якого входили село Житні

гори з хутором і сіножатями («Żytnogóry s futorem i sianożęcią»);

– Бірюківський («Birukowski») з селами Бирюки («Biruk») та Пуга -

чівка («Puhaczowka»);

– Поправський («Poprawiecki») з селами Поправка («Poprawkа») та

Одноріг («Jednorog»);

– Настаський («Nastaszki») з містечком Насташка («Nastaszka

miasteczko»);

– Троцький («Trocki») з селом Троцьке («Trockie», нині Довга -

лівське);

– Островський («Ostrowski») з селом Острів («Ostrów»);

– Чернинський («Czerniński») з селами Чернин («Czerniń»), Буда

(«Buda Czernińska»), Улашівка («Ułaszowka»), Миколаївка («Miko -

łajówka»);

– Лісовицький («Lisowicki») з селом Лісовичі («Lisowicze»);

– Салиський («Saliski») з селами Салиха («Salicha»), Крива

(«Krzyva»), Кирдани («Kierdany»);

– Синявський («Sieniawski») з селами Синява («Sieniawa»), Пруси

(«Prusy»), Бовкун («Bołkon»)

Commenting now closed

Последние изменения: 27/05/2021